Shabbat - Maariv


00:00
Maariv Erev Shabbat (Nussach I. Karmon) 4:46 
Maariv Erev Shabbat (Nussach IRG) 3:29 
Maariv Erev Shabbat (special Shabbatot) 4:12 
Veahavta 0:59 
Vehaya 2:20 
Vayomer Adonay 1:26 
Veshamru I (trad.) 1:41 
Veshamru II (trad.) 0:53 
Veshamru III (trad.) 1:41 
Reze Bimnuchatenu I (trad.) 3:01 
Reze Bimnuchatenu II (I.Karmon) 1:41 
Kiddush Friday Night I (trad.) 2:09 
Kiddush Friday Night II (I. Karmon) 1:31 
Kiddush Friday Night III (Alter) 2:05 
Kiddush Friday Night IV (trad.) 2:46 
Adon Olam 1:32 
Yigdal 1:55 
Shalom Aleychem I 1:04 
Shalom Aleychem II 0:58