Semirot - Se'uda Shlishit


00:00
Bnei Heichala 2:16   
Mismor Ledavid 1 3:30   
Mismor Ledavid 2 2:20   
Mismor Ledavid 3 2:19 
Yedid Nefesh 1 1:11   
Yedid Nefesh 2 2:20   
Ein Kelohenu 1 0:41   
Ein Kelohenu 2 2:01   
Hamavdil 1 1:21   
Hamavdil 2 0:30   
Hamavdil 3 0:53   
Bemozaei 0:18   
Amar Adonay Leyakov 1 1:56   
Amar Adonay Leyakov 2 0:42   
Eliyahu Hanavi 1:08   
Shir Hamaalot 1 1:11   
Shir Hamaalot 2 0:19   
Shir Hamaalot 3 1:31   
Shir Hamaalot 4 0:37 
Shavua Tov 0:36